Pojmy
Mastering Je příprava CD nebo DVD (obecně jakéhokoliv média) pro lisování - příprava a výroba šablony. Většinou se tento pojem spojuje s premasteringem, což je příprava obsahu média (např u DVD vytvoření struktury ze zdroje videa, zvuku, ...)
MHEG Multimedia and Hypermedia Information Cosiny Expert Group – Normalizační instituce ETSI (Evropský ústav pro telekomunikační normy) vydala platný standard pro digitální vysílání: MHEG. Poslední aktualizace specifikace MHEG (poprvé byl standard MHEG vydán roku 2004) má označení MHEG-IC a je schopna poskytovat podporu pro IP vysílání. MHEG se využívá převážně ve Velké Británii, Novém Zélandu, Austrálii a Honkongu. Další informace.

V zásadě je to aplikace, která umožní spustit interaktivní funkci DTV. Je to obdoba TXT (ovšem lépe zpracovaná). V Evropě je u DVB-T2 pouze ve Velké Británii, u DVB-S2 i u nás (pokud televizor k nám dovezený má aplikaci MHEG).
miniDV Formát poloprofesionálních video kamer, využívá digitálního záznamu DV
MJPEG Motion JPEG - komprese videa založená na kompresi jednotlivých snímků metodou JPEG
Moaré (moiré) Jedná se o defekt, který je pozorovatelný například v televizním vysílání či digitální fotografii. Projevuje se vznikem falešných čar nebo obrazců v obraze. Vzniká při snímání nějaké jemné pravidelné struktury rastrovým snímačem (CCD čip), nebo promítání na mřížce (TV, monitor). Při této kombinaci dojde k interferencím mezi čárami (obrazci) na snímaném obraze a rastrem snímacího (zobrazovacího) zařízení a tím ke vzniku moaré efektu. Proto se například v televizi snaží vyhnout tomu, aby snímaná osoba byla oblečena v látce s nějakou drobnou texturou (tkaniny).U CRT monitorů bývá přítomna funkce na potlačení moaré efektu, která však způsobuje rozostření obrazu. U digitálních fotografií je tento efekt výraznější u malých rozlišení, v případě použití přístrojů s vysokým rozlišením je vznik interference méně častý a objeví se jen u velmi jemných struktur. U klasické fotografie hrozí vzniku moaré efektu pouze v případě, že je negativ zpracováván digitálním fotolabem.
MPEG Je zkratka Motion Picture Experts Group - skupina odborníků zabývající se vývojem a standardizací kódování digitálního videa a zvuku. Založena v roce 1988 přijetím standardu MPEG-1 a postupně i MPEG-2, MPEG-4, MP3 a dalších
Multicam Styl synchronizované editace videa z více kamer, které natáčejí současně. K tomuto musí být uzpůsobeny jak kamery, tak i střihový software.
MVA/PVA Multi-domain Vertical Alignment/Patterned Vertical Alignment - technologie LCD panelů, jde o vylepšení TN technologie, kde vrchní elektroda je rozdělena na více elektrod a krystaly do domén. Mají lepší podání barev a pozorovací úhly.
MXF Material eXchange Format - otevřený formát vyvinutý Pro-MPEG Fórem a vycházející částečně z AAF, ale slouží především pro výměnu již dokončených projektů pro další úpravu v jiném programu/systému. Slouží pro výměnu Audio/video materiálu a projektů včetně audiovisuálních dat mezi různými, jinak navzájem nekompatibilními systémy, ať už jde o autorizaci, střih, grafiku. V současné době je podporován většinou výrobců střihových software.